Regulamin

Regulamin

Definicje

Regulamin

Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez firmę cateringową Hello Dieta  w serwisie www.hellodieta.pl

Hello Dieta

Hello Dieta z siedzibą ul. Kolejowa 85 05-119 Łajski

Usługi

Przygotowanie i dostarczanie przez Hello Dieta  za pośrednictwem serwisu www.hellodieta.pl  zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

Klient

Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Hello Dieta  oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.

Umowa

Umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy  Hello Dieta a  Klientem, o treści ustalonej Regulaminem.

Serwis www.hellodieta.pl

Strona internetowa umieszczona pod adresem: www.hellodieta.pl   właścicielem której jest Hello Dieta  przy wykorzystaniu której świadczy Użytkownikom Usługi.

Postanowienia ogólne

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką składający zamówienie zawiera z Firmą Hello Dieta
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Hello Dieta wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr Regon 364503673
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Hello Dieta zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się wiążące w momencie publikacji Regulaminu na stronie internetowej www.hellodieta.pl

Usługi

 1. Firma Hello Dieta poprzez serwis www.hellodieta.pl  w ramach swojej działalności oferuje przygotowywanie i dostarczanie na miejsce wskazane przez Klienta zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli .  Dostawy realizujemy w godzinach wczesno porannych każdego dnia od poniedziałku do piątku (Klient może zasugerować maksymalną godzinę porannej dostawy). W soboty zestawy dostarczane są na dwa dni, czyli na sobotę i niedzielę.
 3. Każdy posiłek dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku.
 4. Zestaw posiłków dostarczany jest w opakowaniu zbiorczym, opatrzonym etykietą z danymi Klienta niezbędnymi do dostawy, oraz zawierającym dzienne menu ze składem poszczególnych produktów i wskazówki dotyczące spożywania posiłków.
 5. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w ofercie dostępnej pod adresem www.hellodieta.pl/cennik/

Zamówienie

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie www.hellodieta.pl/zamow/ przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług (Klient).
 2. Zamówienie Usług serwisu www.hellodieta.pl następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego trzy etapy:
  1. prawidłowe wypełnienie danymi formularza rejestracyjnego
  2. wybór jednego lub więcej Zestawów
  3. dokonanie płatności poprzez system płatności elektronicznej T-Pay lub bezpośrednio na konto Hello Dieta podane w Zamówieniu
Potwierdzenie złożenia zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu i równoczesnej akceptacji Klauzuli Informacyjnej dotyczącej Administrowania danych osobowych Klienta, oraz wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta tylko w wypadku spełnienia wszystkich etapów oraz poprawnego zaksięgowania się wpłaty na koncie T-Pay lub Hello Dieta 3. W celu zamówienia Usług, w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do podania poniższych danych niezbędnych realizacji zamówienia: - Imię i nazwisko -Dane adresowe - Dane dostawy - Numer telefonu i adres mailowy do kontaktu 4. Poza informacjami wymienionymi w punkcie powyżej, Klient zobowiązany jest poinformować Hello Dieta o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety. a) Chorób przebytych lub istniejących b) Alergii pokarmowych, c) Cukrzycy, d) Nadciśnienia tętniczego, e) Nietolerancji laktozy, f) Zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych lub witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, g) W przypadku kobiet informacji o ciąży lub karmieniu piersią
 • Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za efekty w przypadku zatajenia przez Klienta informacji wymienionych w punkcie 4.
 • Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:
 1. a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy;
 2. b) zaburzeniami hormonalnymi;
 3. c) cukrzycą typu 1 lub 2;
 4. d) nietolerancją pokarmową;
 5. e) alergiami;
 6. f) zaburzeniami metabolicznymi;
 7. g) nadciśnieniem tętniczym lub w przypadku spożywania dodatkowych posiłków lub napoi niezalecanych lub/i nie dostarczanych przez Hello Dieta
 • W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem Klient powinien przed złożeniem zamówienia skonsultować się z lekarzem.
 • Przyjęcie Zamówienia nie jest równoznaczne z udzieleniem przez Hello Dieta zapewnienia, że świadczone przez Hello Dieta Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.
 • Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności serwisu www.hellodieta.pl która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 • Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 • Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług serwisu Hello Dieta dochodzi z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Hello Dieta lub w systemie płatności elektronicznych T-Pay
 • Pierwsza dostawa Zestawu posiłków następuje nie wcześniej niż kolejnego dnia po zaksięgowaniu płatności na koncie Hello Dieta lub systemie płatności elektronicznych T-Pay, lub w inny dzień określony przez Klienta w formularzu zamówienia.

Płatności

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym w tytule podając otrzymany e-mailem w potwierdzeniu Zamówienia numer zamówienia lub adres dostawy
  2. za pośrednictwem dostępnego w serwisie www.hellodieta.p systemu płatności elektronicznych TPay
 1. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Hello Dieta kwotą należności za dane Zamówienie
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej: dzień otrzymania przez Hello Dieta potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej.
 2. W przypadku braku płatności za Zamówienie umowa nie zostaje skutecznie zawarta a Hello Dieta może odmówić realizacji Zamówienia.
 3. Korzystanie z Usług jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.hellodieta.pl
 4. Na życzenie Klienta Hello Dieta wystawi fakturę VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić  w serwisie www.hellodieta.pl  w momencie Zamówienia lub nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za Zamówienie i wysłana drogą mailową na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.
 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest Hello Dieta Radosław Zioło, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:info@www.hellodieta.pl lub telefonując pod numer: 796-393-499
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych
 6. Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: firmie kurierskiej dostarczającej zestawy na adres Klienta, firmie księgowej
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
  *    Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Zgarnij 5% rabatu

Poleć nas swoim znajomym i zgarnij 5% rabatu na swoje zamówienie.
Jeden rabat 5% do jednego zamówienia. Skontaktuj się z nami w tym celu pod numerem tel.796-393-499