Regulamin

1. Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Regulamin

Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez firmę cateringową Hello Dieta w serwisie www.hellodieta.pl.

b) Hello Dieta

Hello Dieta z siedzibą: ul. Kolejowa 85, 05-119 Łajski.

c) Usługi

Przygotowanie i dostarczanie przez Hello Dieta za pośrednictwem serwisu www.hellodieta.pl zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

d) Klient

Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Hello Dieta oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.

e) Umowa

Umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Hello Dieta, a Klientem o treści ustalonej Regulaminem.

f) Serwis www.hellodieta.pl

Strona internetowa umieszczona pod adresem: www.hellodieta.pl, której właścicielem jest Hello Dieta, przy wykorzystaniu której świadczone są usługi na rzecz Klientów.

2. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Hello Dieta z siedzibą: Łajski 05-119, ul. Kolejowa 85, NIP: 796-21-89-576, REGON: 364503673, w szczególności sposób oraz warunki składania zamówień, warunki realizacji zamówień oraz sposób zapłaty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

b) Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.

c) Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką Klient zawiera z Hello Dieta.

d) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

e) Hello Dieta zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się wiążące w momencie publikacji Regulaminu na stronie internetowej: hellodieta.pl.

3. Usługi.

a) Hello Dieta poprzez serwis www.hellodieta.pl w ramach swojej działalności, oferuje przygotowanie i dostarczanie zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego, na miejsce wskazane przez Klienta, a będące w obszarze dostaw oferowanych przez Hello Dieta.

b) Usługi realizowane są na 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli. Dostawy realizowane są w godzinach wczesno porannych każdego dnia od poniedziałku do piątku (Klient może zasugerować maksymalną godzinę porannej dostawy). W soboty zestawy dostarczane są w godzinach wczesno porannych na dwa dni tj. na sobotę i niedzielę.

c) Każdy posiłek dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku przeznaczonym do przechowania żywności.

d) Zestaw posiłków dostarczany jest w opakowaniu zbiorczym, opatrzony etykietą z danymi Klienta niezbędnymi do zrealizowania dostawy oraz zawierającym dzienne menu i wskazówki dotyczące spożywania posiłków.

e) Ceny poszczególnych Zestawów i ich dostawa, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w ofercie dostępnej pod adresem www.hellodieta.pl/cennik/

f) Menu zestawów posiłków może ulec zmianie.

g) Promocje oferowane przez Hello Dieta nie łączą się ze sobą.

h) Alergeny pokarmowe są dostępne po zalogowaniu się do panelu klienta lub telefonicznie w biurze obsługi klienta pod numerem telefonu: 796-393-499

4. Zamówienie.

a) Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie www.hellodieta.pl/zamów/.

b) Zamówienie Usług serwisu www.hellodieta.pl następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego trzy etapy:

  • Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego swoimi danymi;
  • Wybór jednego lub więcej zestawów;
  • Dokonanie płatności poprzez system płatności elektronicznej T-Pay lub bezpośrednio na numer rachunku bankowego Hello Dieta wskazany w zamówieniu, maksymalnie do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę (w dni robocze). Do realizacji zamówienia wymagane jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Hello Dieta. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty do godziny 10:00, zamówienie nie zostanie zrealizowane. Przesłanie przez Klienta potwierdzenia dokonania przelewu środków pieniężnych nie stanowi dowodu dokonania zapłaty, a tym samym nie obliguje Hello Dieta do realizacji zamówienia.

c) Potwierdzenie złożenia zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu i Klauzuli Informacyjnej dotyczącej administrowania danych osobowych Klienta oraz wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w wypadku spełnienia wszystkich etapów oraz poprawnego zaksięgowania wpłaty.

d) W celu skorzystania z Usług, w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do wskazania prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia:

- imię i nazwisko;

- dane adresowe;

- dane dostawy;

- numer telefonu i adres e-mail przeznaczony do kontaktu.

e) Klient wskazując miejsce dostawy, jest zobowiązany oznaczyć to miejsce w sposób umożliwiający kierowcy dostarczenie zestawu posiłków pod prawidłowy adres, tj. numer domu, numer mieszkania itd. Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie zestawu posiłków pod błędny adres, w przypadku nieprawidłowego oznaczenia lub braku oznaczenia miejsca dostawy, jak i nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji dostawy jeśli podany przez Klienta w zamówieniu adres jest błędny.

f) Poza informacjami wskazanymi powyżej, Klient zobowiązany jest poinformować Hello Dieta o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety:

- chorób przebytych lub  istniejących;

- alergii pokarmowych;

- nietolerancji pokarmowych;

- zażywania leków i suplementów wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych lub witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;

- informacji o ciąży lub o karmieniu piersią.

g) Powyżej wskazane dane, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności serwisu www.hellodieta.pl, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

h) Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za efekty uboczne w przypadku zatajenia przez Klienta informacji, o których mowa w punkcie 4 podpunkcie f.

i) Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób borykających się ze współistniejącymi chorobami dietozależnymi.

j) W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem, Klient powinien przed złożeniem zamówienia skonsultować się z lekarzem.

k) Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z udzieleniem przez Hello Dieta zapewnienia, że świadczone przez Hello Dieta Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.

l) Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

m) Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Hello Dieta lub w systemie płatności elektronicznych T-Pay.

n) Pierwsza dostawa zestawu posiłków następuje nie wcześniej niż kolejnego dnia po zaksięgowaniu płatności na koncie Hello Dieta lub w systemie płatności elektronicznych T-Pay lub w inny dzień wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Płatność musi zostać zaksięgowana nie później jak do godziny 10:00 dnia poprzedzającego zamówienie (w dni robocze). Przesłanie przez Klienta potwierdzenia dokonania przelewu środków pieniężnych nie stanowi dowodu dokonania zapłaty, a tym samym nie obliguje Hello Dieta do realizacji zamówienia.

o) Dokonanie dostawy zestawu posiłków jest przez kierowcę dokumentowane zdjęciem. Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży zestawu z miejsca dostawy, jak i w przypadku braku możliwości realizacji dostawy pod drzwi Klienta z powodu awarii domofonu.

p) Klient zobowiązany jest we właściwym czasie odebrać zestaw posiłków oraz przechowywać go w odpowiednich warunkach. Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za niezdatność zestawu posiłków do spożycia, wynikającą z nienależytego wykonania przez Klienta powyższych obowiązków.

5. Płatności.

a) Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w jeden z następujących sposobów:

  • Przelewem bankowym w tytule podając numer zamówienia podany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia lub adres dostawy;
  • Za pośrednictwem dostępnego w serwisie hellodieta.pl systemu płatności elektronicznych T-Pay.

b) Za dzień płatności uważany jest:

  • w przypadku przelewu bankowego: dzień zaksięgowania należności za zamówienie na rachunku bankowym Hello Dieta;
  • w przypadku systemu płatności T-pay: dzień otrzymania przez Hello Dieta potwierdzenia zapłaty od operatora systemu.

c) W przypadku braku płatności za zamówienie, Umowa nie zostaje skutecznie zawarta, a Hello Dieta może odmówić realizacji zamówienia.

d) Cena Usługi jest wskazana w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.hellodieta.pl/cennik/.

e) Na życzenie Klienta Hello Dieta wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w serwisie www.hellodieta.pl w momencie dokonania zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności za zamówienie i wysłana drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

6. Zmiany na Zamówieniu oraz Rezygnacja ze świadczonych Usług

a) W przypadku chęci zmiany dni, godzin, adresu dostawy na bieżącym Zamówieniu, Klient powinien skierować taką informację drogą mailową na adres zamowienia@hellodieta.pl lub telefonicznie dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta na numer 796-393-499. Wszelkich możliwych zmian można dokonać maksymalnie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego dostawę (od poniedziałku do piątku). Wyjątkiem są dostawy poniedziałkowe, gdzie wszelkich zmian tego terminu można dokonać maksymalnie do godziny 18.00 w piątek.

Biuro Obsługi Klienta w weekend jest nieczynne!

Przyjęcie zmian złożonych przez Klienta następuje w drodze oświadczenia Hello Dieta za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Klient nie jest zobowiązany do wskazania przyczyny wprowadzanych zmian na swoim zamówieniu.

b) Całkowita rezygnacja ze świadczonych Usług i zwrot za zamówienie nie jest możliwy. Catering przyjmując i akceptując złożone przez Klienta zamówienie do realizacji, z góry ponosi koszty na zakup towaru i opakowań potrzebnych do realizacji złożonego zamówienia, oraz na zaplanowanie na kilka tygodni do przodu menu i ilości dostaw. Klient natomiast może skierować za pomocą  poczty elektronicznej na adres zamowienia@hellodieta.pl prośbę o wstrzymanie dostaw i realizację w innym, dogodnym dla siebie terminie. Klient nie jest zobowiązany do wskazania przyczyny rezygnacji z planowanych terminów dostaw. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Klienta następuje w drodze oświadczenia Hello Dieta za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta. Klient nie jest zobligowany do wskazania od razu terminu, na kiedy niezrealizowane dostawy chciałby przesunąć. Powinien jedynie w swoim mailu lub podczas rozmowy telefonicznej przekazać taką informację o wstrzymaniu dostaw, z możliwością ustalenia terminów ich doręczenia w ciągu kolejnych 6 miesięcy od dnia rezygnacji.

c) W przypadku rezygnacji przez Klienta, Hello Dieta przestaje świadczyć Usługi najwcześniej po 48h od wpłynięcia informacji o rezygnacji.

d) W przypadku rezygnacji, Klientowi przysługuje odebranie w innym terminie (maksymalnie do 6 miesięcy od dnia wpłynięcia informacji o wstrzymaniu dostaw) nie zrealizowanych dni dostaw proporcjonalne tylko za dni, w których Usługi zostały wstrzymane.

7. Wypowiedzenie Umowy przez Hello Dieta.

a) W sytuacji wystąpienia czynników: niezależnych, niewynikających z winy Hello Dieta (np.  dostawca zaprzestał obsługi na danym obszarze ), Hello Dieta ma prawo do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 2 dniowego okresu wypowiedzenia, wskazując przyczynę wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia, Hello Dieta przestaje świadczyć Usługi. Hello Dieta składa wypowiedzenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.

b) W sytuacji kiedy w Zamówieniu złożonym przez Klienta, wskazana jest godzina realizacji dostawy której Hello Dieta nie jest w stanie zagwarantować, lub w Zamówieniu są wytyczne których Usługodawca nie jest w stanie zapewnić w celu należytego wykonania Usługi, Hello Dieta ma prawo wypowiedzieć taką Umowę  niezwłocznie, jednocześnie wskazując przyczynę konieczności natychmiastowego rozwiązania Umowy. Hello Dieta składa wypowiedzenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta lub telefonicznie na numer wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

c) W przypadku wypowiedzenia, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalnie i zwrot tylko za dni, w których Usługi nie będą realizowane. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wypowiedzenia. Środki zostają zwrócone w ten sam sposób w jaki dokonano płatności.

8. Postępowanie reklamacyjne.

a) Reklamacje związane z Umową, Klient może składać do godziny 12:00 w dniu, w którym miała miejsce dostawa, której dotyczy reklamacja.

b) Reklamacje związane z Umową należy składać  poprzez pocztę elektroniczną zamowienia@hellodieta.pl lub telefonicznie pod nr 796-393-499. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:

  • Dane identyfikacyjne Klienta;
  • Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;

c) W przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 2 godziny lub zawinionego ze strony Hello Dieta braku zrealizowania dostawy, Hello Dieta naprawi zaistniałą szkodę, poprzez nieodpłatne zrealizowanie Usługi w ilości odpowiadającej Usługom opóźnionym lub niezrealizowanym.

9. Klauzula Informacyjna.

a) Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest Hello Dieta Radosław Zioło, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@hellodieta.pl lub telefonując pod numer: 796-393-499

b) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja Umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne.

c) Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

d) Podanie danych jest niezbędne do zwarcia Umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zwarcie Umowy.

e) Twoje dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzenia roszczeń. Po wygaśnięciu Umowy, dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

f) Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: firmie kurierskiej dostarczającej zestawy na adres Klienta oraz firmie księgowej.

g) Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

h) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

i) W oparciu o Twoje dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.Zgarnij 5% rabatu

Poleć nas swoim znajomym i zgarnij 5% rabatu na swoje zamówienie.
Jeden rabat 5% do jednego zamówienia. Skontaktuj się z nami w tym celu pod numerem tel.796-393-499