Regulamin

1. Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Regulamin

Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez firmę cateringową Hello Dieta w serwisie www.hellodieta.pl.

b) Hello Dieta

Hello Dieta z siedzibą: ul. Kolejowa 85, 05-119 Łajski.

c) Usługi

Przygotowanie i dostarczanie przez Hello Dieta za pośrednictwem serwisu www.hellodieta.pl zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

d) Klient

Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Hello Dieta oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.

e) Umowa

Umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Hello Dieta, a Klientem o treści ustalonej Regulaminem.

f) Serwis www.hellodieta.pl

Strona internetowa umieszczona pod adresem: www.hellodieta.pl, której właścicielem jest Hello Dieta, przy wykorzystaniu której świadczone są usługi na rzecz Klientów.

2. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Hello Dieta z siedzibą: Łajski 05-119, ul. Kolejowa 85, NIP: 796-21-89-576, REGON: 364503673, w szczególności sposób oraz warunki składania zamówień, warunki realizacji zamówień oraz sposób zapłaty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

b) Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.

c) Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką Klient zawiera z Hello Dieta.

d) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

e) Hello Dieta zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się wiążące w momencie publikacji Regulaminu na stronie internetowej: hellodieta.pl.

3. Usługi.

a) Hello Dieta poprzez serwis hellodieta.pl w ramach swojej działalności, oferuje przygotowanie i dostarczanie zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego, na miejsce wskazane przez Klienta.

b) Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli. Dostawy realizowane są w godzinach wczesno porannych, każdego dnia od poniedziałku do piątku (Klient może zasugerować maksymalną godzinę porannej dostawy). W soboty zestawy dostarczane są na dwa dni tj. na sobotę i niedzielę.

c) Każdy posiłek dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku przeznaczonym do przechowania żywności.

d) Zestaw posiłków dostarczany jest w opakowaniu zbiorczym, opatrzony etykietą z danymi Klienta niezbędnymi do zrealizowania dostawy oraz zawierającym dzienne menu i wskazówki dotyczące spożywania posiłków.

e) Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w ofercie dostępnej pod adresem hellodieta.pl/cennik/

f) Menu zestawów posiłków może ulec zmianie.

g) Promocje oferowane przez Hello Dieta nie łączą się ze sobą.

h) Alergeny pokarmowe są dostępne po zalogowaniu się do panelu klienta lub telefonicznie w biurze obsługi klienta pod numerem telefonu: 790-300-231

4. Zamówienie.

a) Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie hellodieta.pl/zamów/.

b) Zamówienie Usług serwisu hellodieta.pl następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego trzy etapy:

  • Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego swoimi danymi;
  • Wybór jednego lub więcej zestawów;
  • Dokonanie płatności poprzez system płatności elektronicznej T-Pay lub bezpośrednio na numer rachunku bankowego Hello Dieta wskazany w zamówieniu, maksymalnie do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dostawę (w dni robocze). Do realizacji zamówienia wymagane jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Hello Dieta. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty do godziny 12:00, zamówienie nie zostanie zrealizowane. Przesłanie przez Klienta potwierdzenia dokonania przelewu środków pieniężnych nie stanowi dowodu dokonania zapłaty, a tym samym nie obliguje Hello Dieta do realizacji zamówienia.

c) Potwierdzenie złożenia zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu i Klauzuli Informacyjnej dotyczącej administrowania danych osobowych Klienta oraz wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w wypadku spełnienia wszystkich etapów oraz poprawnego zaksięgowania wpłaty.

d) W celu skorzystania z Usług, w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do wskazania prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia:

- imię i nazwisko;

- dane adresowe;

- dane dostawy;

- numer telefonu i adres e-mail przeznaczony do kontaktu.

e) Klient wskazując miejsce dostawy, jest zobowiązany oznaczyć to miejsce w sposób umożliwiający kierowcy dostarczenie zestawu posiłków pod prawidłowy adres, tj. numer domu, numer mieszkania itd. Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie zestawu posiłków pod błędny adres, w przypadku nieprawidłowego oznaczenia lub braku oznaczenia miejsca dostawy, jak i nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji dostawy jeśli podany przez Klienta w zamówieniu adres jest błędny.

f) Poza informacjami wskazanymi powyżej, Klient zobowiązany jest poinformować Hello Dieta o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety:

- chorób przebytych lub  istniejących;

- alergii pokarmowych;

- nietolerancji pokarmowych;

- zażywania leków i suplementów wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych lub witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;

- informacji o ciąży lub o karmieniu piersią.

g) Powyżej wskazane dane, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także polityką prywatności serwisu hellodieta.pl, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

h) Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za efekty uboczne w przypadku zatajenia przez Klienta informacji, o których mowa w punkcie 4 podpunkcie f.

i) Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób borykających się ze współistniejącymi chorobami dietozależnymi.

j) W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem, Klient powinien przed złożeniem zamówienia skonsultować się z lekarzem.

k) Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z udzieleniem przez Hello Dieta zapewnienia, że świadczone przez Hello Dieta Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.

l) Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

m) Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Hello Dieta lub w systemie płatności elektronicznych T-Pay.

n) Pierwsza dostawa zestawu posiłków następuje nie wcześniej niż kolejnego dnia po zaksięgowaniu płatności na koncie Hello Dieta lub w systemie płatności elektronicznych T-Pay lub w inny dzień wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Płatność musi zostać zaksięgowana nie później jak do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zamówienie (w dni robocze). Przesłanie przez Klienta potwierdzenia dokonania przelewu środków pieniężnych nie stanowi dowodu dokonania zapłaty, a tym samym nie obliguje Hello Dieta do realizacji zamówienia.

o) Dokonanie dostawy zestawu posiłków jest przez kierowcę dokumentowane zdjęciem. Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży zestawu z miejsca dostawy.

p) Klient zobowiązany jest we właściwym czasie odebrać zestaw posiłków oraz przechowywać go w odpowiednich warunkach. Hello Dieta nie ponosi odpowiedzialności za niezdatność zestawu posiłków do spożycia, wynikającą z nienależytego wykonania przez Klienta powyższych obowiązków.

5. Płatności.

a) Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w jeden z następujących sposobów:

  • Przelewem bankowym w tytule podając numer zamówienia podany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia lub adres dostawy;
  • Za pośrednictwem dostępnego w serwisie hellodieta.pl systemu płatności elektronicznych T-Pay.

b) Za dzień płatności uważany jest:

  • w przypadku przelewu bankowego: dzień zaksięgowania należności za zamówienie na rachunku bankowym Hello Dieta;
  • w przypadku systemu płatności T-pay: dzień otrzymania przez Hello Dieta potwierdzenia zapłaty od operatora systemu.

c) W przypadku braku płatności za zamówienie, Umowa nie zostaje skutecznie zawarta, a Hello Dieta może odmówić realizacji zamówienia.

d) Cena Usługi jest wskazana w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej hellodieta.pl/cennik/.

e) Na życzenie Klienta Hello Dieta wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w serwisie hellodieta.pl w momencie dokonania zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności za zamówienie i wysłana drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

6. Rezygnacja ze świadczonych Usług.

a) W przypadku chęci rezygnacji ze świadczonych Usług, Klient może skierować rezygnację za pomocą  poczty elektronicznej na adres zamowienia@hellodieta.pl. Klient nie jest zobowiązany do wskazania przyczyny rezygnacji. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Klienta następuje w drodze oświadczenia Hello Dieta za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.

b) W przypadku rezygnacji przez Klienta, Hello Dieta przestaje świadczyć Usługi najwcześniej po 48h od wpłynięcia informacji o rezygnacji.

c) W przypadku rezygnacji, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot tylko za dni, w których Usługi nie będą realizowane. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni roboczych od przyjęcia rezygnacji. Środki zostają zwrócone w ten sam sposób w jaki dokonano płatności.

7. Wypowiedzenie Umowy przez Hello Dieta.

a) W sytuacji wystąpienia czynników: niezależnych, niewynikających z winy Hello Dieta (np.  dostawca zaprzestał obsługi na danym obszarze ), Hello Dieta ma prawo do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, wskazując przyczynę wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia, Hello Dieta przestaje świadczyć Usługi. Hello Dieta składa wypowiedzenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.

b) W sytuacji kiedy w Zamówieniu złożonym przez Klienta, wskazana jest zbyt wczesna godzina realizacji dostawy, lub w Zamówieniu są wytyczne których Usługodawca nie jest w stanie zapewnić w celu należytego wykonania Usługi, Hello Dieta ma prawo wypowiedzieć taką Umowę  niezwłocznie, jednocześnie wskazując przyczynę konieczności natychmiastowego rozwiązania Umowy. Hello Dieta składa wypowiedzenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta lub telefonicznie na numer wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

c) W przypadku wypowiedzenia, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalnie i zwrot tylko za dni, w których Usługi nie będą realizowane. Zwrot środków następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia. Środki zostają zwrócone w ten sam sposób w jaki dokonano płatności.

8. Postępowanie reklamacyjne.

a) Reklamacje związane z Umową, Klient może składać do godziny 12:00 w dniu, w którym miała miejsce dostawa, której dotyczy reklamacja.

b) Reklamacje związane z Umową należy składać  poprzez pocztę elektroniczną zamowienia@hellodieta.pl lub telefonicznie pod nr 796-393-499. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:

  • Dane identyfikacyjne Klienta;
  • Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;

c) W przypadku opóźnienia w dostawie przekraczającego 2 godziny lub zawinionego ze strony Hello Dieta braku zrealizowania dostawy, Hello Dieta naprawi zaistniałą skodę, poprzez nieodpłatne zrealizowanie Usługi w ilości odpowiadającej Usługom opóźnionym lub niezrealizowanym.

9. Klauzula Informacyjna.

a) Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest Hello Dieta Radosław Zioło, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@hellodieta.pl lub telefonując pod numer: 796-393-499

b) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja Umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne.

c) Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

d) Podanie danych jest niezbędne do zwarcia Umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zwarcie Umowy.

e) Twoje dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzenia roszczeń. Po wygaśnięciu Umowy, dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

f) Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: firmie kurierskiej dostarczającej zestawy na adres Klienta oraz firmie księgowej.

g) Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

h) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

i) W oparciu o Twoje dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.Zgarnij 5% rabatu

Poleć nas swoim znajomym i zgarnij 5% rabatu na swoje zamówienie.
Jeden rabat 5% do jednego zamówienia. Skontaktuj się z nami w tym celu pod numerem tel.796-393-499